Dochodzenie od NFZ zapłaty za „nadryczałt” w sieci szpitali

Od października 2017 roku metoda rozliczania się przez NFZ ze szpitalami uległa istotnej zmianie. Nowelizacja dotycząca wprowadzenia tzw. sieci szpitali zmieniła zasady finansowania świadczeń zdrowotnych. Do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzono art. 136c regulujący metodę finansowania świadczeń zdrowotnych stanowiących świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia [...]