OFERTA

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego – w tym prawa gospodarczego, prawa pracy i prawa rodzinnego, a także prawa administracyjnego. Istotną część naszej pracy stanowi bieżąca obsługa przedsiębiorców oraz zastępstwo procesowe. W ramach zastępstwa w postępowaniu cywilnym, czy administracyjnym zapewniamy Klientom pomoc w następujących czynnościach:

apelacje, skargi kasacyjne, pozew przeciwko szpitalowi, pozew o rozwód i alimenty i inne

w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

w tym praktyczne porady w zakresie kompletowania materiału dowodowego

wymiana korespondencji z sądem i stronami, pobieranie odpisów z akt, uiszczanie niezbędnych opłat

SZCZEGÓLNE OBSZARY NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

Obsługa prawna zakładów opieki zdrowotnej, lekarzy i dentystów

 • postępowania przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o zapłatę z tytułu tzw. nadwykonań,
 • postępowania przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o zapłatę za udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjentom nieubezpieczonym,
 • reprezentacja w procesie o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu szkód wyrządzonych błędami medycznymi,
 • reprezentacja w postępowaniu o przewinienie zawodowe przed Okręgowym i Naczelnym Sądem Lekarskim,
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w kierunku przypisania odpowiedzialności karnej lekarzowi lub innemu pracownikowi zakładu opieki zdrowotnej,
 • doradztwo prawne w zakresie wdrożenia procedur mających na celu realizację praw pacjenta i ochronę przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów z tytułu nie przestrzegania tych praw (doradztwo w zakresie poprawnego redagowania treści formularzy zgody pacjenta, obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej, ochrony danych osobowych pacjentów i in.),
 • obsługa prawna postępowań z zakresu prawa pracy.

Obsługa korporacyjna i usługi dla przedsiębiorców

 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie dokumentów korporacyjnych spółek,
 • doradztwo w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych, w tym łączenia, przekształcania i likwidacji spółek, podwyższania i obniżania kapitału zakładowego, zmian personalnych w organach spółki, sprzedaży udziałów i akcji,
 • prowadzenie sporów gospodarczych,
 • przygotowywanie, weryfikacja i negocjowanie umów gospodarczych,
 • audyt prawny przedsiębiorstw,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów handlowych,
 • opiniowanie planowanych inwestycji pod względem prawnym,
 • doradztwo w zakresie optymalnych form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach z kontrahentami,
 • reprezentowanie przedsiębiorców przed urzędami.

Ochrona praw pacjenta

 • Procesy o odszkodowanie od szpitala, zadośćuczynienie z tytułu szkód wyrządzonych błędami medycznymi,
 • reprezentacja pacjenta w postępowaniu o przewinienie zawodowe przed Okręgowym i Naczelnym Sądem Lekarskim,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w kierunku przypisania odpowiedzialności karnej lekarzowi lub innemu pracownikowi zakładu opieki zdrowotnej,
 • pertraktacje ugodowe z zakładami opieki zdrowotnej.

Prawo pracy

 • doradztwo w zakresie prawnych aspektów zatrudniania pracowników i wyboru odpowiedniej formy zatrudnienia,
 • sporządzanie umów o pracę oraz innych umów związanych z zatrudnieniem,
 • problematyka zakazu konkurencji,
 • reprezentacja pracodawców/pracowników w postępowaniach sądowych wynikających z prawa pracy ( m.in. rozwiązania stosunku pracy, mobbingu, dyskryminacji).

Ochrona dóbr osobistych

 • występowanie z wnioskami o sprostowanie artykułów prasowych,
 • przygotowywanie pozwów w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, w tym renomy, dobrego imienia, wizerunku,
 • przygotowywanie umów wdrożeniowych, know – how, licencyjnych i przenoszących prawa,
 • reprezentacja w sporach sądowych dotyczących nieuczciwej konkurencji.

Prawo rodzinne

 • reprezentacja w sprawach o rozwód i separację,
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o podział majątku wspólnego małżonków,
 • doradztwo w zakresie umownych ustrojów majątkowych małżeńskich (sporządzanie projektów intercyz),
 • występowanie w sprawach o alimenty.

Prawo rodzinne

 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie umów zniesienia współwłasności, działu spadku i podziału majątku dorobkowego małżonków,
 • reprezentacja inwestorów w postępowaniu poprzedzającym prowadzenie robót budowlanych (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę),
 • reprezentacja w postępowania sądowych o zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku dorobkowego,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań o nabycie nieruchomości przez zasiedzenie,
 • prowadzenie postępowań o ustanowienie służebności,
 • postępowanie rozgraniczeniowe,
 • reprezentacja w postępowaniu wywłaszczeniowym,
 • procesy o odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego,
 • prowadzenie postępowań o ochronę posiadania i ochronę własności,
 • prowadzenie postępowań o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych,
 • przygotowywanie, analiza i ocena umów o roboty budowlane,
 • przygotowywanie i analiza umów deweloperskich, dochodzenie roszczeń z tego rodzaju umów i umów przedwstępnych przeniesienia własności lokalu lub nieruchomości.

Prawo rodzinne

 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja w ww. postępowaniach, w szczególności:
 • składanie wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest nieuzasadniona,
 • odwołania od decyzji w sprawie rent planistycznych,
 • występowanie o zwrot mienia przejętego w ramach reformy rolnej.

Ochrona danych osobowych

 • doradztwo prawne dla przedsiębiorców w zakresie nowych przepisów o ochronie danych osobowych,
 • przeprowadzanie opinii prawnych i audytów pod kątem spełnienia wymagań europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • pomoc we wdrożeniu instrumentów prawnych zgodnych z RODO,
 • przygotowanie dokumentacji danych osobowych spełniającej wymogi RODO,
 • szkolenie pracowników z zasad bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie nowych przepisów

SKONTAKTUJ SIĘ

e-mail: kancelaria@rjpadwokaci.pl
tel: 22 654 04 25

ul. Grzybowska 3 lok. 36
00-132 Warszawa
Wejście z tyłu budynku – klatka nr III, III piętro

Posiadamy miejsce parkingowe dla Klientów. Prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z Kancelarią celem skorzystania z parkingu.

Bezpośredni kontakt do adwokatów:

adwokat Krzysztof Rajczewski – tel. 500 119 190
e-mail: k.rajczewski@rjpadwokaci.pl
adwokat Kamila Polak – tel. 606 141 137
e-mail: k.polak@rjpadwokaci.pl

Administratorami Państwa danych osobowych są adwokat Krzysztof Rajczewski i adwokat Kamila Polak. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.