Czy szpitale i inne podmioty lecznicze w świetle ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności paliwach alternatywnych, mają obowiązek podczas ogłaszania przetargu w trybie zamówień publicznych wymagać aby wykonawca albo podwykonawca posiadał w swojej flocie min. 10% pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym?

Po raz drugi jako Kancelaria pochylamy się nad ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1083), dalej zw. ustawą, która przysporzyła obsługiwanym przez naszych adwokatów i radców prawnych podmiotom leczniczym wiele pytań dotyczących interpretacji i stosowania jej przepisów. W pierwszym wpisie dotykającym ten temat wyjaśniliśmy, iż wedle interpretacji na dzień 26.06.2022 r., jaką uzyskaliśmy jako Kancelaria obsługująca podmioty lecznicze z Ministerstwa Klimatu i Środowiska,  szpitale nie mają obowiązku posiadania w swojej flocie 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem. Obowiązek zawarty w ustawie dotyczy jedynie samych jednostek samorządu terytorialnego np. powiatu, gminy oraz ich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Nasuwa się zatem drugie pytanie wymagające dogłębnej analizy i interpretacji- czy obowiązek posiadania 10% pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych gazem ziemnym powinni spełniać kontrahenci i podwykonawcy szpitala? Czy takie wymogi powinny być zawarte podczas ogłaszania przetargu w trybie zamówień publicznych?

Kancelarii udało się ustalić zgodnie z w/w interpretacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska, iż kwestia podwykonawców i kontrahentów powinna być rozpatrywana w kontekście wykonywanego zadania publicznego dla jednostki samorządu terytorialnego, z uwagi na to, iż sama w sobie flota szpitala nie jest objęta art. 68 ust. 2 ustawy o elektromobilności, zatem nie ma potrzeby nakładania takiego obowiązku na podwykonawców. Co za tym idzie, nie ma również potrzeby zawierania takiego wymagania w przetargu w trybie zamówień publicznych. Jeśli dana usługa dotyczy szpitala, to sama przez się nie jest częścią zadania publicznego jakim jest ochrona zdrowia. Taki usługi należy rozumieć jako zadania poboczne wobec realizowania zadań ochrony zdrowia. Reasumując – wedle otrzymanej przez nas interpretacji ministerialnej – kontrahenci oraz podwykonawcy szpitala oraz innych podmiotów leczniczych nie muszą spełnić wymagania 10% udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie.