W ostatnim czasie znacznie nasiliły się kontrole NFZ przeprowadzane u lekarzy. Nasza kancelaria spotyka się z masowymi skargami lekarzy na postępowania kontrolne prowadzone przez NFZ, z których zdecydowana większość kończy się negatywnym wynikiem kontroli i tzw. „wezwaniem do zapłaty skutków finansowych kontroli”.

Przedmiotem ostatnich kontroli była weryfikacja prawidłowości i zasadności wystawiania recept refundowanych. Kontrole sięgają nawet 2014 roku – co w praktyce często oznacza trudności w odnalezieniu dokumentacji medycznej przez kontrolowanych lekarzy – szczególnie w przypadkach, gdy dokumentacja ta była przechowywana przez przychodnie, które zakończyły działalność.  Utrudnieniem jest także fakt, że do identyfikacji pacjenta, którego recepta jest przedmiotem kontroli organu ma służyć jego PESEL. W praktyce wiele dokumentacji z powołanego okresu była jednak prowadzona w wersji papierowej, według nazwisk pacjentów, a także – nawet w przypadku dokumentacji elektronicznej – niejednokrotnie zdarza się, że system nie umożliwia wyszukania dokumentacji pacjenta po podaniu tylko numeru PESEL. Systemy stosowane przez duże sieci prywatnych przychodni wymagają zazwyczaj podania co najmniej dwóch danych identyfikacyjnych. Powyższe przekłada się na praktyczne trudności obrony swojego stanowiska przez lekarza.

Z naszego doświadczenia wynika, że przed NFZ toczy się jednak spór nie tyle merytoryczny, co formalny. Należy pamiętać, że po otrzymaniu Wystąpienie pokontrolnego lekarzowi przysługuje w terminie 14 dni prawo wniesienia zastrzeżeń do Prezesa NFZ (za pośrednictwem jednostki kontrolnej NFZ). W pisemnych zastrzeżeniach warto podnieść wszelkie uchybienia formalne dotyczące kontroli (np. brak uprawnień kontrolerów, przedawnienie, przekroczenie czasu lub zakresu kontroli). Powyższe może wpłynąć na zmianę wystąpienia pokontrolnego przez Prezesa NFZ, a w konsekwencji zmniejszenie lub uchylenie kar finansowych.

Nadchodzą trudne czasy dla lekarzy. Ordynacja środka refundowanego z przekroczeniem choćby o jeden dzień okresu objętego refundacją może być powodem obciążenia lekarza znacznymi skutkami finansowymi.