30 września Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: „BGF”) ogłosił rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. (dalej: Getin Bank), którego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych. Niewątpliwie informacja ta wywołała niepokój oraz niepewność wśród tzw. frankowiczów.

Restrukturyzacja Getin Banku postawiła frankowiczów w gorszym położeniu, bowiem BGF nie przeniósł do instytucji pomostowej niektórych wyraźnie wymienionych w Decyzji kategorii praw majątkowych – w tym m.in. związanych z umowami kredytów i pożyczek pierwotnie denominowanymi we franku szwajcarskim (CHF) lub pierwotnie indeksowanymi kursem franka szwajcarskiego – co dotyczy także roszczeń objętych postępowaniami cywilnymi i administracyjnymi, niezależnie od daty ich podniesienia. Te pozostają w dotychczasowym Getin Banku.

W ocenie wielu komentatorów nie przeniesienie do instytucji pomostowej praw majątkowych wynikających z kredytów indeksowanych do waluty obcej w sposób nieuprawniony i nieproporcjonalny ingeruje w sytuację prawną klientów Banku posiadających takie kredyty. Także w ocenie naszej Kancelarii jest to rażące ograniczenie możliwości skutecznego dochodzenia słusznych roszczeń przeciwko Bankowi wynikających z nieważności takich umów. Takie działanie w sposób nieuprawniony różnicuje sytuację klientów frankowych od analogicznej sytuacji klientów posiadających kredyty złotówkowe – co sprzeczne jest z zasadą równości wobec prawa, zasadą praworządności i demokratycznego państwa prawnego.

Jaka będzie się kształtowała sytuacja osób posiadających kredyt we franku szwajcarskim? Zdania między prawnikami są bardzo podzielone. Niektórzy twierdzą, że frankowicze najpewniej nie uzyskają zwrotu swoich wierzytelności, inni zaś twierdzą, że sytuacja wcale nie prezentuje się tak źle i są realne szanse na odzyskanie wierzytelności. Co zatem należy zrobić?

Kancelaria prężnie działa w związku z informacją o przymusowej restrukturyzacji Getin Banku. W pierwszej kolejności adwokaci oraz radcowie prawni z Naszej Kancelarii, złożyli wnioski o zabezpieczenie powództwa wszystkim klientom, którzy w dalszym ciągu spłacają kredyt oraz skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję BGF. Obecnie z powodu wygaśnięcia pełnomocnictw Banku większość rozpraw się nie odbywa. Zapewne nowa sytuacja i chaos, z nią związany wymaga chwili czasu. Bardzo możliwym scenariuszem jest również zawieszanie postępowań w sprawach frankowych, które niewątpliwie doprowadzi do ich przedłużenia, na co pozwala ustawa o BFG. Rolą prawnika w tej sytuacji jest każdorazowa szybka i adekwatna do sytuacji reakcja w celu chronienia interesów jego klientów.