Data 20 lipca 2023 r. zostanie przez niektórych frankowiczów zapamiętana na długo. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił, bowiem upadłość Getin Noble Bank S.A. Co to w praktyce oznacza?

We wrześniu 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), z uwagi na złą sytuację kapitałową banku, rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Od 2016 roku bank nieprzerwanie notował straty roczne. 28 kwietnia br. BFG złożył do Sądu wniosek
o ogłoszenie upadłości Getinu. W czwartek 20 lipca br. Sąd przystał na ten wniosek i ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. w sprawie pod sygn. akt WA1M/GU/188/2023.

Z chwilą ogłoszenia upadłości, frankowicze nie mogą już dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym, a co za tym idzie – nie ma możliwości unieważnienia zawartych umów kredytu. Od tego momentu majątkiem banku zarządza syndyk masy upadłościowej, którym został Marcin Kubiczek (notabene pełniący także funkcję syndyka masy upadłościowej Idea Banku).

Co więcej, ogłoszenie upadłości oznacza również, że roszczenia frankowiczów będą zaspokajane tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłościowej. Na odzyskanie pieniędzy czeka ponad 10 tysięcy osób, jednak w pierwszej kolejności, to należności wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego będą zaspokajane, a dopiero potem kredytobiorców. Już po rozpoczęciu restrukturyzacji, BFG podkreślał, że nie są przewidywane zmiany w zakresie kredytów denominowanych lub indeksowanych do walut obcych – należy je spłacać na dotychczasowych warunkach. Oznacza to, że BFG nie zamierza oferować przewalutowania kredytów klientom Getinu.

Celem dochodzenia swoich roszczeń, frankowicze zobowiązani są do zgłoszenia ich syndykowi. Mają na to 30 dni od dnia obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych upadłości banku. Wierzytelności zgłaszane są za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.