Jak Kancelaria może pomóc Klientowi, którego wizerunek został wykorzystany bez jego zgody? Czy klient może dochodzić swoich praw? Jakie roszczenia może mieć osoba, której wizerunek został bezprawnie wykorzystany względem osoby naruszającej jej prawo?

W czasach dynamicznego rozwoju technologicznego i informatycznego stawiającego mocny akcent na treści publikowane w Internecie, a w szczególności w social mediach, platformach internetowych i reklamowych Kancelaria coraz częściej spotyka się z problemem bezprawnego rozpowszechniania wizerunku swoich Klientów. Zatem warto sobie zadać pytanie czy adwokat bądź radca prawny jest w stanie skutecznie pomóc Klientowi, którego wizerunek został bezprawnie wykorzystany i rozpowszechniony? W jaki sposób Kancelaria może dochodzić praw Klienta i czego Klient może w takiej sytuacji żądać?

Szeroko pojęta ochrona wizerunku człowieka gwarantuje zarówno Kodeks Cywilny jak i Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Art. 23 Kodeksu Cywilnego enumeratywnie klasyfikuje wizerunek człowieka jako jego dobro osobiste podlegające ochronie na gruncie tego przepisu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych w art. 81 wyraźnie wskazuje, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Zatem można dojść do jasnego wniosku, iż na gruncie opisywanej sytuacji bezprawne wykorzystanie wizerunku trzeba rozumieć jako wykorzystanie wizerunku bez zgody uprawnionej osoby. Ustawa przewiduje jednak sytuacje, w której bezprawność wykorzystania wizerunku jest wyłączona pomimo braku zezwolenia, które nie jest wymagane, a mianowicie jest to rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Zatem – jeśli doszło do rozpowszechnienia wizerunku Klienta, które odbyło się bez jego zgody – czego może żądać Klient, którego dobra osobiste zostały w ten sposób naruszone. Otóż w pierwszej kolejności Klient może żądać  usunięcia naruszeń oraz zaniechania dalszych naruszeń. Można przez to rozumieć żądanie natychmiastowego usunięcia wizerunku z miejsca, w którym się bezprawnie znajduje. Osoba poszkodowana może również żądać przeprosin oraz zapłaty na jej rzecz odszkodowania i zadośćuczynienia – przy czym należy wykazać szkodę jaka powstała w związku z naruszeniem. Zadośćuczynienie może mieć także formę wpłaty określonej sumy pieniędzy na cele społeczne. Istotną kwestią jest ciężar dowodu, który leży po stronie osoby, której dobro osobiste zostało naruszone.

Na wczesnym etapie wykrycia naruszenia warto zabezpieczyć wszystkie dowody, które mogą wykazać, iż do naruszenia doszło oraz dowody wykazujące poniesioną w związku z naruszeniem szkodę.

Z tych względów warto zgłosić się do Kancelarii, która może pomóc klientowi na każdym etapie dochodzenia swoich roszczeń zarówno przedsądowym jak i sądowym.