Czy publiczne szpitale i inne publiczne podmioty lecznicze mają obowiązek posiadania w swojej flocie 10% pojazdów napędzanych elektrycznie w świetle ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych  (Dz.U. z 2022 r. poz. 1083), dalej zw. ustawą, może przysporzyć wiele pytań dotyczących interpretacji i stosowania jej przepisów przez podmioty lecznicze takie jak szpitale publiczne, bowiem art. 68 ust. 3 stanowi o tym, iż od 1 stycznia 2022r. udział pojazdów elektrycznych we flotach pojazdów służbowych organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego powinien wynosić 10%. Zatem, czy szpital będący publicznym podmiotem leczniczym powinien spełniać wymagania tej ustawy?

Przyjrzyjmy się temu problemowi na przykładzie szpitali samorządowych. Taki szpital jest podmiotem leczniczym utworzonym przez np. samorząd powiatu i wykonującym zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Należy jednak pamiętać, iż takie szpitale jako jednostki posiadające osobowość prawną i będące odrębnym bytem jedynie wykonują zadania publiczne zlecone lub powierzone im na rzecz samorządu.

Nowe przepisy budzą wiele kontrowersji, a dotychczas można było się spotkać z różnymi – w tym wzajemnie wykluczającymi się interpretacjami ministerialnymi.

Wedle interpretacji na dzień 26.06.2022 r., jaką uzyskaliśmy jako Kancelaria obsługująca podmioty lecznicze z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, takie szpitale są tylko podmiotami samorządu terytorialnego, co za tym idzie nie mają obowiązku posiadania w swojej flocie 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem. Obowiązek zawarty w ustawie dotyczy jedynie samych jednostek samorządu terytorialnego np. powiatu, gminy oraz ich jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy wykonywanie danego zadania publicznego rozpatrujemy w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego, a nie np. w odniesieniu do jednego szpitala. W takim wypadku jednostka samorządu terytorialnego sumuje pojazdy używane do wykonywania danego zadania, w tym wypadku ochrony zdrowia i dopiero suma powinna dać wymagane przez ustawę 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem we flocie. Zatem jeden podmiot może mieć ich więcej, a drugi nie mieć ich wcale.

Powyższe wyjaśnienia Ministerstwa prowadzą do wniosku, że adresatem nowych przepisów jest jednostka samorządu terytorialnego jako taka i to do jej zadań będzie należało zebranie informacji o tym, ile danych pojazdów posiadają poszczególne podlegające jej podmioty. Dyrektorzy szpitali mogą więc (póki co) spać spokojnie, choć zastrzec należy, że to tylko jedna z funkcjonujących w przestrzeni publicznej interpretacji omawianych przepisów.